Tuesday, July 7, 2015

Happy Saints in Hong Kong

Photo by Chung Kai Yin